ข้อมูลบุคลากร

มงคลฤกษ์ web

ชื่อ - นามสกุล :

นายมงคลฤกษ์ ขำละม้าย

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา