ข้อมูลบุคลากร

เนตรนภา

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวเนตรนภา บุญอ้วน

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วิทยาศาสตร์