ข้อมูลบุคลากร

ศิริเพ็ญ

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วิทยาศาสตร์