ข้อมูลบุคลากร

ปวีณา web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวปวีณา วรกำพล

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วท.ม. เคมีศึกษา