ข้อมูลบุคลากร

ธันย์ชนน web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวธันย์ชนน ธันย์ถิรนันท์

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วท.ม. วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง