ข้อมูลบุคลากร

กัญญารัตน์

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวกัญญารัตน์ ดีดา

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วิทยาศาสตร์