ข้อมูลบุคลากร

วันวิสา

ชื่อ - นามสกุล :

นางวันวิสา คำแฝง

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา