ประกาศ เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ.2567