ข้อมูลบุคลากร

อนุวรรณ web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวอนุวรรณ อินทร์จันทร์

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค.บ. คณิตศาสตร์