ข้อมูลบุคลากร

ณิชาภา web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวณิชาภา พรหมพินิจ

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศษ.บ. การวัดและการประเมินผลการศึกษา