ข้อมูลบุคลากร

ชุติกาญจน์1

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวชุติกาญจน์ บุสษา

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณิตศาสตร์
หลักสูตรและการสอน