คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

Read more

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564

Read more

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2564

Read more

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Read more