การแก้ไขผลการเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ให้นักเรียน ม.3 และ

Read more

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่เพื่อ Down

Read more

แนวปฏิบัติของครูในการนัดหมายนักเรียนมาโรงเรียน ในช่วงประกาศปิดภาคเรียนกรณีการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คลิกที่นี่เพื่อ Down

Read more

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

Read more