รายงาน DEEP

รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP

  • จำนวนผู้บริหาร 4 คน ผอ.รร. 1 คน รอง.ผอ.รร. 3 คน ตรวจสอบได้ที่ https://1th.me/KcPbJ
  • จำนวนครูทั้งหมด 81 คน ตรวจสอบได้ที่ https://1th.me/Ee84L
  • จำนวนนักเรียนทั้งหมด คน
  • จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 149 ตรวจสอบได้ที่ https://1th.me/JvsLn
  • จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 290 คน ตรวจสอบได้ที่ https://1th.me/0NRm8
  • จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 255 คน ตรวจสอบได้ที่ https://1th.me/lvb0u
  • จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คน ตรวจสอบได้ที่
  • จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 194 คน ตรวจสอบได้ที่ https://1th.me/pZSY2
  • จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 234 คน ตรวจสอบได้ที่ https://1th.me/FCoTT