คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

ใส่ความเห็น