จ. 30 พ.ย. 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ(PLC) ภาคเรียนที่2/2563

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ร่วมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พิธีเปิดโดยท่านผู้อำนวยการจีรวรรณ วงศ์เหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ดร.งามพิศ ลวากร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ 10 วิธีทำให้ครูมีความสุขในโรงเรียน และได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเพชรกุหลาบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี