การแก้ไขผลการเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  1. ให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 ติดต่อกับครูที่ปรึกษาเพื่อขอทราบผลการเรียนในรายวิชาที่ต้องดำเนินการแก้ไข
  2. หลังจากที่นักเรียนทราบรายวิชาที่ต้องดำเนินการแก้ไขจากครูที่ปรึกษาแล้วให้ติดต่อกับครูผู้สอนในรายวิชาที่ต้องการแก้ไขผลการเรียนเพื่อรับภาระงาน
  3. ให้นักเรียนส่งภาระงานตามที่ครูผู้สอนได้แจ้งไว้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี หัวข้อการแก้ไขผลการเรียน โดยเลือกที่ชื่อครูผู้สอนเพื่อส่งงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต