ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 นายสมบัติ เขม้นเขตรการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี พรอมคณะกรรมการโรงเรียน ได้จัดประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยได้ชี้แจง ระเบียบปฏิบัติ ทิศทางการบริหารการศึกษา และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด