ข้อมูลบุคลากร

เกรียงไกร

ชื่อ - นามสกุล :

นายเกรียงไกร ประกอบผล

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
พลศึกษา