ข้อมูลบุคลากร

สุพจน์ web

ชื่อ - นามสกุล :

นายสุพจน์ แสงสาคร

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วท.บ. พลศึกษา