ข้อมูลบุคลากร

แก้วตา web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวแก้วตา ศรีศักดิ์ดา

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศษ.บ. พลศึกษา