ข้อมูลบุคลากร

LINE_ALBUM_รูปบุคลากรใหม่ 2566_๒๓๐๔๒๖

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวสุวรรณ์ฤทัย เด่นดวงเดือน

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศึกษาศาสตรบัญฑิต