ข้อมูลบุคลากร

สุวรรณฤทัย web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวสุวรรณ์ฤทัย เด่นดวงเดือน

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศษ.บ. พลศึกษา