ข้อมูลบุคลากร

ศุภกร

ชื่อ - นามสกุล :

นายศุภกร สุระเสียง

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก