ข้อมูลบุคลากร

ดนัย web

ชื่อ - นามสกุล :

นายดนัย พึ่งธรรม

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค.บ. ภาษาอังกฤษ