ข้อมูลบุคลากร

ไพรินทร์ web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวไพรินทร์ ยิ้มศิริ

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค.ม. หลักสูตรและการสอน