ข้อมูลบุคลากร

วรารัตน์ web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาววรารัตน์ นาคเขียว

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค.บ. ภาษาอังกฤษ