ข้อมูลบุคลากร

ลัษมณ web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก