ข้อมูลบุคลากร

พิมพ์ชนก web

ชื่อ - นามสกุล :

นางพิมพ์ชนก คำปัน

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศษ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ