ข้อมูลบุคลากร

สมเกียรติ web

ชื่อ - นามสกุล :

นายสมเกียรติ วันทอง

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศษ.ม. บริหารการศึกษา