ข้อมูลบุคลากร

เยาวลักษณ์ web

ชื่อ - นามสกุล :

นางเยาวลักษณ์ พันกลั่น

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
บธ.บ. การบัญชี