ข้อมูลบุคลากร

ปณิสรา web

ชื่อ - นามสกุล :

นางปาณิสรา สาระฤทธิ์

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา