ข้อมูลบุคลากร

ธาริดา web

ชื่อ - นามสกุล :

นางธาริดา น้อยวัฒนา

ตำแหน่ง :

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป