ข้อมูลบุคลากร

ทนงศักดิ์ web

ชื่อ - นามสกุล :

นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุม

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค.บ. ดนตรีสากล