ข้อมูลบุคลากร

กาญจณภัทร web

ชื่อ - นามสกุล :

นายกาญจนภัทร บุญคง

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก