ข้อมูลบุคลากร

บุษรา web

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวบุษรา อาบวารี

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศษ.ม. บริหารการศึกษา