ข้อมูลบุคลากร

บัญชา web

ชื่อ - นามสกุล :

นายบัญชา แปลงศรี

ตำแหน่ง :

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศษ.บ. การศึกษานอกระบบ