ข้อมูลบุคลากร

ปุญญมี web

ชื่อ - นามสกุล :

นางปุญญมี สง่างาม

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

-

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วท.บ. จิตวิทยา