รูปแบบการบริหารสถานศึกษา

รูปแบบการบริหารสถานศึกษา

การบริหารสถานศึกษาใช้รูปแบบ ส.ก.บ.4 3 2 ต้องเป็น 1 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี ได้นำแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาและอาศัยหลักธรรมาภิบาล (Good governance) ซึ่งสามารถสร้างผู้นำในองค์กรที่มีคุณภาพมีความเหมาะสมกับงานบริหารสถานศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานกุหลาบหลวงของสถาบันสวนกุหลาบ