กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายบัญชา แปลงศรี
นายบัญชา แปลงศรี
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นายธวัช หงสะต้น
นายธวัช หงสะต้น
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวเบญจวรรณ จำปาแดง
นางสาวเบญจวรรณ จำปาแดง
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางปุญญมี สง่างาม
นางปุญญมี สง่างาม
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ