กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสุนีย์ แสงสาคร
นางสุนีย์ แสงสาคร
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นายสุพจน์ แสงสาคร
นายสุพจน์ แสงสาคร
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ว่าที่ ร.ต.กฤษณวุธ หุยากรณ์
ว่าที่ ร.ต.กฤษณวุธ หุยากรณ์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวประภัสสร คำแสง
นางสาวประภัสสร คำแสง
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวสุวรรณ์ฤทัย เด่นดวงเดือน
นางสาวสุวรรณ์ฤทัย เด่นดวงเดือน
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นายเทพฤทธิ์ สุคันธี
นายเทพฤทธิ์ สุคันธี
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ