กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพรพรรณ  ยางกลาง
นางสาวพรพรรณ ยางกลาง
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางปราณี  เอี่ยมเนตร์
นางปราณี เอี่ยมเนตร์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นายนันทวัฒน์  แก้วเรียน
นายนันทวัฒน์ แก้วเรียน
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวนัยน์ปพร  พุฒิประสิทธิ์
นางสาวนัยน์ปพร พุฒิประสิทธิ์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวกุลนันทน์ ม่วงสนธิ์
นางสาวกุลนันทน์ ม่วงสนธิ์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวณิชาภา  พรหมพินิจ
นางสาวณิชาภา พรหมพินิจ
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นายพุฒิพงศ์  ภักดี
นายพุฒิพงศ์ ภักดี
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวภคินี  โป๊ะคงมี
นางสาวภคินี โป๊ะคงมี
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวอนุวรรณ  อินทร์จันทร์
นางสาวอนุวรรณ อินทร์จันทร์
ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ