กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงสร้าง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

โครงสร้าง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

บุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางมาลี พรหมเพ็ญ
นางมาลี พรหมเพ็ญ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นางทัดดาว สาระกูล
นางทัดดาว สาระกูล
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
นางสาวบุษรา อาบวารี
นางสาวบุษรา อาบวารี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
นางสาวมัทธิกา จำปาแท้
นางสาวมัทธิกา จำปาแท้
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
นายสุพจน์ แสงสาคร
นายสุพจน์ แสงสาคร
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
นางสุนีย์ แสงสาคร
นางสุนีย์ แสงสาคร
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางมาลี พรหมเพ็ญ
นางมาลี พรหมเพ็ญ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นางทัดดาว สาระกูล
นางทัดดาว สาระกูล
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
นางสาวบุษรา อาบวารี
นางสาวบุษรา อาบวารี
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
นางสาวมัทธิกา จำปาแท้
นางสาวมัทธิกา จำปาแท้
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
นายสุพจน์ แสงสาคร
นายสุพจน์ แสงสาคร
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
นางสุนีย์ แสงสาคร
นางสุนีย์ แสงสาคร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง