กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงสร้าง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

บุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางทัดดาว สาระกูล
นางทัดดาว สาระกูล
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
นางสาวมัทธิกา จำปาแท้
นางสาวมัทธิกา จำปาแท้
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
นายสุพจน์ แสงสาคร
นายสุพจน์ แสงสาคร
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
ว่าที่ ร.ต.เหมันต์ เหลี่ยมจุ้ย
ว่าที่ ร.ต.เหมันต์ เหลี่ยมจุ้ย
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
นางวันวิสา คำแฝง
นางวันวิสา คำแฝง
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
นางกรุณา แย้มจิตร
นางกรุณา แย้มจิตร
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นางสุนีย์ แสงสาคร
นางสุนีย์ แสงสาคร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางทัดดาว สาระกูล
นางทัดดาว สาระกูล
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
นางสาวมัทธิกา จำปาแท้
นางสาวมัทธิกา จำปาแท้
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
นายสุพจน์ แสงสาคร
นายสุพจน์ แสงสาคร
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
ว่าที่ ร.ต.เหมันต์ เหลี่ยมจุ้ย
ว่าที่ ร.ต.เหมันต์ เหลี่ยมจุ้ย
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
นางวันวิสา คำแฝง
นางวันวิสา คำแฝง
เจ้าหน้าที่งานบุคคล

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง